Our People

Ruchir Sinha

Shreyas Bhushan

Anandu Unnikrishnan

Arjun Menon

Priyank Kapadia

Praveena N.S.

Raina Mitra

Shivam Yadav

Shreejith R

Drishya Kumar

Melisa Carvalho

Kartik Mahajan

Prasanna Patil

Radhika Bajoria

Sanyog Mestry

Simrena D’souza

Ashutosh Dhar

Pritham Shetty

Rupesh Sawant